Trong bản dự thảo dự án Luật dân chủ Dự mới đây, Bộ Nội vụ đã đề xuất triển khai theo hướng công khai thông tin về phân công công việc, lịch làm việc, lịch hẹn, thậm chí cả số điện thoại, số fax, địa chỉ email của cán bộ, công chức giải quyết công việc được phân công liên quan đến nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. (Ảnh qua dantri)

Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa gửi tờ trình đề nghị Chính phủ xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở trên cơ sở Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Theo đó, dự thảo Luật lần này của Bộ Nội vụ gồm 5 chương 36 điều. Trong đó, chương 2 quy định về những nội dung thông tin chính quyền cấp xã phải công khai cho nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong đó quy định về những nội dung thuộc phạm vi quyền dân chủ của nhân dân mà nhà nước (chính quyền cấp xã) phải bảo đảm thực hiện như:

– Nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã cần phải được công khai để nhân dân được biết; 

– Nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã cần phải được nhân dân thảo luận, biểu quyết, quyết định hoặc tham gia ý kiến và những nội dung, hoạt động nhân dân được quyền giám sát.

Giải pháp được ban soạn thảo đề xuất là quy định:

– Công khai thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sơ đồ tổ chức của các cơ quan, đơn vị, bộ phận của chính quyền cấp xã; 

– Phân công công việc; lịch làm việc; lịch hẹn; số điện thoại; số fax; địa chỉ email của cán bộ, công chức giải quyết công việc được phân công liên quan đến nhân dân…

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, mục tiêu của chính sách nhằm công khai rộng rãi một số thông tin của chính quyền cấp xã để nhân dân thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của mình; tăng trách nhiệm giải trình và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã.

Đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận thông tin của chính quyền cấp xã để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; tạo cơ hội cho người dân được tham gia giám sát hoạt động quản lý nhà nước, đóng góp ý kiến vào công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ đề xuất công khai lịch hẹn, số điện thoại cán bộ, công chức. (Ảnh qua 24h)

Ngoài những hoạt động trên, Bộ cũng đề xuất những nội dung thông tin, hoạt động khác của chính quyền cấp xã cần phải được công khai như:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã.

2. Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã.

3. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

4. Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

5. Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã.

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

7. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Điều 14 của Luật này.

8. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.

9. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

10.. Thông tin mà chính quyền cấp xã có trách nhiệm phải công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật tiếp cận thông tin.

11. Thông tin mà chính quyền cấp xã nhận được từ các cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và thông tin có liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

12. Những nội dung thông tin cần phải công khai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Những thông tin mà chính quyền cấp xã thấy cần thiết phải công khai để công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo vệ các quyền của công dân; bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân; bảo đảm thực hiện các quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân theo quy định tại Luật này.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Việt Nam